Vidiek a cestovný ruch

číslo vydania: 4
ročník vydania: 2008
autor: M. Musakova
publikované: 16.09.2008
zobrazené: 8760x
K relatívne novým, ale rozvíjajúcim sa formám cestovného ruchu na Slovensku patria aj vidiecky cestovný ruch a agroturizmus. Je to vďaka vysokému turistickému a rekreačnému potenciálu, ktorý slovenský vidiek bezpochyby má, ale tiež a hlavne vďaka rastúcemu dopytu ľudí o oddych na vidieku, ďaleko od ruchu miest, kde sa chcú zrelaxovať a nabrať nové sily. Kameňom úrazu pri realizácii rozvojových zámerov podnikateľov vo vidieckom CR a agroturistike však často býva nedostatočný finančný kapitál a na to reaguje aj smerovanie pomoci z EÚ. V nasledujúcom rozhovore s Ing. Jánom Beňadikom, riaditeľom Odboru rozvoja vidieka MP SR, predstavíme možnosť získania nenávratného finančného príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom Programu rozvoja vidieka, ktorý vo svojej Osi 3, v rámci opatrení 3.1 a hlavne 3.2, podporuje práve projekty z oblasti cestovného ruchu na vidieku.

Aký je rozdiel medzi vidieckym CR a agroturistikou v zmysle Programu rozvoja vidieka, o ktorom sa ideme rozprávať?

J. Beňadik: Pokiaľ hovoríme o vidieckom CR a agroturistike vo vzťahu k Programu rozvoja vidieka a jeho termínom, agroturistika je len súčasťou Opatrenia 3.1 s názvom Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam. Tu podporujeme tie podnikateľské subjekty, ktorých príjmy – aspoň 30% z celkovej sumy – pochádzajú z poľnohospodárskej prvovýroby a prostredníctvom tohto opatrenia sa im snažíme pomôcť rozšíriť portfólium aktivít smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam. Jednou z nich, ale zďaleka nie jedinou, je cestovný ruch a služby v rámci neho, či už stravovacie, ubytovacie – s podmienkou mať aspoň 11 lôžok, a iné. V našom ponímaní ide teda o agroturistiku práve tým prepojením na poľnohospodársku prvovýrobu budúcich prevádzkovateľov. Samozrejme, nie je to presná definícia agroturizmu.  

Na podporu vidieckeho CR je zamerané Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho CR, ktoré ho aj definuje ako „využívanie voľného času na vidieku rôznymi rekreačnými činnosťami s možnosťou ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch alebo účelových ubytovacích zariadeniach postavených v tomto prostredí“. Žiadateľ tu nemusí dokladovať pôvod svojich príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby, ale musí mať živnosť. V rámci tohto opatrenia podporujeme rozvoj služieb „menšieho cestovného ruchu“, pri ubytovacích kapacitách je to do 10 lôžok vrátane.

Na čo sú zamerané ostatné opatrenia Osi 3 Programu rozvoja vidieka?

J. Beňadik: Nastavenie osi 3 nebolo samoúčelné – vo vidieckom priestore je viacero hráčov a ako oni často závisia jeden od druhého, spolu súvisia a na seba nadväzujú aj jednotlivé opatrenia. Okrem podpory diverzifikácie smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam a cestovného ruchu je veľmi dôležitým Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie, v rámci ktorého môžeme školiť užívateľov Osi 3. Prostredníctvom rôznych verejných inštitúcií budeme školiť potenciálnych žiadateľov finančného príspevku v rámci ostatných opatrení Osi 3. Netreba zabúdať, že bázou pre celú os sú obce, preto je aj Opatrenie 3.4Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb zamerané na podporu infraštruktúry a života v slovenských obciach.

Posledným, avšak nemenej dôležitým v rámci Osi 3, je Opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia, ktoré my nazývame zjednodušene „animácie“. Ide o akýsi medzikrok smerom k Osi 4 Leader, v rámci ktorého sa podporuje budovanie kapacít – miestnych akčných skupín (MAS) a tvorba integrovaných rozvojových stratégií územia.

Môžete bližšie vysvetliť, čo možno rozumieť pod pojmom „integrovaná rozvojová stratégia územia“?

J. Beňadik: Ide akoby o Program rozvoja vidieka pre konkrétny región. Túto integrovanú rozvojovú stratégiu pre daný región predkladá miestna akčná skupina, teda verejno-súkromné partnerstvo subjektov činných v tom-ktorom regióne, a pokiaľ jej projekt uspeje a bude vybratý, postará sa aj o implementáciu tejto stratégie. Aktuálne beží výzva na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia v rámci Osi 4 Leader, ktorá sa uzavrie 15. decembra 2008. Predpokladáme, že za celé programové obdobie bude podporených 25 MAS-iek, pričom v prvom kole asi 13.

Vráťme sa ešte ku Skupine opatrení 3.4. Čo sa konkrétne podporuje prostredníctvom podopatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a čo prostredníctvom podopatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí?

J. Beňadik: Nápoveď dávajú už samotné názvy podopatrení. Cez podopatrenie 3.4.1 podporujeme základné služby pre obyvateľov vidieka, napríklad rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných zón, výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských športových ihrísk, tržníc, autobusových zastávok, ale aj obecných stavieb... Často býva otázka, čo je to obecná stavba. Je to stavba vo vlastníctve obce alebo v jej dlhodobom prenájme, t.j. aspoň na 6 rokov. V praxi môže ísť napríklad o obecný dom, kultúrny dom, amfiteáter, kostol, dom smútku, atď. Jedno obmedzenie tu však existuje, a to pre stavby evidované na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných pamiatok alebo lokalít UNESCO. Úprava týchto budov nie je cez Program rozvoja vidieka podporovateľná.

Podopatrenie 3.4.2 podporuje projekty budovania, rekonštrukcie a modernizácie obecnej infraštruktúry – od vodovodov a kanalizácií, cez miestne cesty, lávky a mosty, chodníky, cyklotrasy, až po parky, verejné priestranstvá a verejné osvetlenie...

Potenciálnych záujemcov a realizáciu projektu v oblasti turizmu na vidieku bude teda zaujímať najmä Opatrenie 3.1 a Opatrenie 3.2. Aké podmienky musia spĺňať, aby mohli o nenávratný finančný príspevok v rámci týchto opatrení požiadať?

J. Beňadik: Niektoré podmienky som už naznačil v prvej odpovedi – v prípade Opatrenia 3.1 ide o dokladovanie príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby v podiele aspoň 30% z celkovej sumy príjmov, pričom žiadateľ musí v poľnohospodárskej prvovýrobe pôsobiť minimálne 12 mesiacov a v prípade Opatrenia 3.2 musí mať žiadateľ živnosť.

Okrem toho treba spĺňať elementárne podmienky, ktoré platia pre všetky opatrenia, nielen pre 3.1 a 3.2, napríklad že sídlo žiadateľa musí byť na území SR, žiadateľ nemôže byť v konkurze alebo likvidácii, na svoj projekt môže použiť podporu len z jedného eurofondu a ďalšie. Detaily odporúčam pozrieť v príručke pre žiadateľov, ktorá je zverejnená na internetovej stránke MP SR, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Podmienok je dosť a takisto príloh, ktoré treba priložiť k formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP).

V rámci ktorých opatrení Osi 3 môžu o NFP žiadať mestá a obce, resp. subjekty verejného sektora?

J. Beňadik: Mestá a obce môžu v rámci tejto osi žiadať o NFP len cez Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb.

Spomenuli ste, že v súčasnosti beží výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Opatrenie 3.5. Na aké ďalšie výzvy môžu potenciálni žiadatelia aktuálne reagovať?

J. Beňadik: Práve bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 s uzávierkou prijímania 31. augusta 2008. Pokračuje však výzva na podávanie projektov v rámci Opatrenia 3.2, tu je termín uzávierky 30. septembra 2008. Samotné podávanie projektov sa uskutoční až v priebehu posledných dvoch týždňov pred uzavretím výzvy, dovtedy majú záujemcovia čas na ich dôkladnú prípravu.

Čo sa týka Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie, prvá výzva, vyhlásená 15. marca, bola prerušená k 1. júnu. Nakoľko ide o priebežnú výzvu, v septembri t.r. plánujeme vyhlásiť jej pokračovanie, resp. ďalšiu výzvu. Jediné opatrenie, v rámci ktorého sme výzvu ešte nevyhlásili, je Opatrenie 3.4. Zverejnenie prvej výzvy je plánované tento rok takisto v priebehu septembra.

Aký je časový harmonogram vyhlasovania výziev v rámci Osi 3 v ďalších rokoch programového obdobia 2007 – 2013?

J. Beňadik: Časový harmonogram vyhlásenia výziev nie je ešte známy. Zariadime sa podľa toho, koľko projektov a na akú požadovanú sumu príde v rámci aktuálne vyhlásených výziev...

Celý rozhovor nájdete v magazíne euroRegióny 4/2008.
Obrázok: logo Program rozvoja vidieka 2007 - 2013.

Aký je rozdiel medzi vidieckym CR a agroturistikou v zmysle Programu rozvoja vidieka, o ktorom sa ideme rozprávať?

J. Beňadik: Pokiaľ hovoríme o vidieckom CR a agroturistike vo vzťahu k Programu rozvoja vidieka a jeho termínom, agroturistika je len súčasťou Opatrenia 3.1 s názvom Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam. Tu podporujeme tie podnikateľské subjekty, ktorých príjmy – aspoň 30% z celkovej sumy – pochádzajú z poľnohospodárskej prvovýroby a prostredníctvom tohto opatrenia sa im snažíme pomôcť rozšíriť portfólium aktivít smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam. Jednou z nich, ale zďaleka nie jedinou, je cestovný ruch a služby v rámci neho, či už stravovacie, ubytovacie – s podmienkou mať aspoň 11 lôžok, a iné. V našom ponímaní ide teda o agroturistiku práve tým prepojením na poľnohospodársku prvovýrobu budúcich prevádzkovateľov. Samozrejme, nie je to presná definícia agroturizmu.

Na podporu vidieckeho CR je zamerané Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho CR, ktoré ho aj definuje ako „využívanie voľného času na vidieku rôznymi rekreačnými činnosťami s možnosťou ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch alebo účelových ubytovacích zariadeniach postavených v tomto prostredí“. Žiadateľ tu nemusí dokladovať pôvod svojich príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby, ale musí mať živnosť. V rámci tohto opatrenia podporujeme rozvoj služieb „menšieho cestovného ruchu“, pri ubytovacích kapacitách je to do 10 lôžok vrátane.

Na čo sú zamerané ostatné opatrenia Osi 3 Programu rozvoja vidieka?

J. Beňadik: Nastavenie osi 3 nebolo samoúčelné – vo vidieckom priestore je viacero hráčov a ako oni často závisia jeden od druhého, spolu súvisia a na seba nadväzujú aj jednotlivé opatrenia. Okrem podpory diverzifikácie smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam a cestovného ruchu je veľmi dôležitým Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie, v rámci ktorého môžeme školiť užívateľov Osi 3. Prostredníctvom rôznych verejných inštitúcií budeme školiť potenciálnych žiadateľov finančného príspevku v rámci ostatných opatrení Osi 3. Netreba zabúdať, že bázou pre celú os sú obce, preto je aj Opatrenie 3.4Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb zamerané na podporu infraštruktúry a života v slovenských obciach.

Posledným, avšak nemenej dôležitým v rámci Osi 3, je Opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia, ktoré my nazývame zjednodušene „animácie“. Ide o akýsi medzikrok smerom k Osi 4 Leader, v rámci ktorého sa podporuje budovanie kapacít – miestnych akčných skupín (MAS) a tvorba integrovaných rozvojových stratégií územia.

Môžete bližšie vysvetliť, čo možno rozumieť pod pojmom „integrovaná rozvojová stratégia územia“?

J. Beňadik: Ide akoby o Program rozvoja vidieka pre konkrétny región. Túto integrovanú rozvojovú stratégiu pre daný región predkladá miestna akčná skupina, teda verejno-súkromné partnerstvo subjektov činných v tom-ktorom regióne, a pokiaľ jej projekt uspeje a bude vybratý, postará sa aj o implementáciu tejto stratégie. Aktuálne beží výzva na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia v rámci Osi 4 Leader, ktorá sa uzavrie 15. decembra 2008. Predpokladáme, že za celé programové obdobie bude podporených 25 MAS-iek, pričom v prvom kole asi 13.

Vráťme sa ešte ku Skupine opatrení 3.4. Čo sa konkrétne podporuje prostredníctvom podopatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a čo prostredníctvom podopatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí?

J. Beňadik: Nápoveď dávajú už samotné názvy podopatrení. Cez podopatrenie 3.4.1 podporujeme základné služby pre obyvateľov vidieka, napríklad rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných zón, výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských športových ihrísk, tržníc, autobusových zastávok, ale aj obecných stavieb... Často býva otázka, čo je to obecná stavba. Je to stavba vo vlastníctve obce alebo v jej dlhodobom prenájme, t.j. aspoň na 6 rokov. V praxi môže ísť napríklad o obecný dom, kultúrny dom, amfiteáter, kostol, dom smútku, atď. Jedno obmedzenie tu však existuje, a to pre stavby evidované na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných pamiatok alebo lokalít UNESCO. Úprava týchto budov nie je cez Program rozvoja vidieka podporovateľná.

Podopatrenie 3.4.2 podporuje projekty budovania, rekonštrukcie a modernizácie obecnej infraštruktúry – od vodovodov a kanalizácií, cez miestne cesty, lávky a mosty, chodníky, cyklotrasy, až po parky, verejné priestranstvá a verejné osvetlenie...

Potenciálnych záujemcov a realizáciu projektu v oblasti turizmu na vidieku bude teda zaujímať najmä Opatrenie 3.1 a Opatrenie 3.2. Aké podmienky musia spĺňať, aby mohli o nenávratný finančný príspevok v rámci týchto opatrení požiadať?

J. Beňadik: Niektoré podmienky som už naznačil v prvej odpovedi – v prípade Opatrenia 3.1 ide o dokladovanie príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby v podiele aspoň 30% z celkovej sumy príjmov, pričom žiadateľ musí v poľnohospodárskej prvovýrobe pôsobiť minimálne 12 mesiacov a v prípade Opatrenia 3.2 musí mať žiadateľ živnosť.

Okrem toho treba spĺňať elementárne podmienky, ktoré platia pre všetky opatrenia, nielen pre 3.1 a 3.2, napríklad že sídlo žiadateľa musí byť na území SR, žiadateľ nemôže byť v konkurze alebo likvidácii, na svoj projekt môže použiť podporu len z jedného eurofondu a ďalšie. Detaily odporúčam pozrieť v príručke pre žiadateľov, ktorá je zverejnená na internetovej stránke MP SR, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Podmienok je dosť a takisto príloh, ktoré treba priložiť k formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP).

V rámci ktorých opatrení Osi 3 môžu o NFP žiadať mestá a obce, resp. subjekty verejného sektora?

J. Beňadik: Mestá a obce môžu v rámci tejto osi žiadať o NFP len cez Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb.

Spomenuli ste, že v súčasnosti beží výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Opatrenie 3.5. Na aké ďalšie výzvy môžu potenciálni žiadatelia aktuálne reagovať?

J. Beňadik: Práve bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 s uzávierkou prijímania 31. augusta 2008. Pokračuje však výzva na podávanie projektov v rámci Opatrenia 3.2, tu je termín uzávierky 30. septembra 2008. Samotné podávanie projektov sa uskutoční až v priebehu posledných dvoch týždňov pred uzavretím výzvy, dovtedy majú záujemcovia čas na ich dôkladnú prípravu.

Čo sa týka Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie, prvá výzva, vyhlásená 15. marca, bola prerušená k 1. júnu. Nakoľko ide o priebežnú výzvu, v septembri t.r. plánujeme vyhlásiť jej pokračovanie, resp. ďalšiu výzvu. Jediné opatrenie, v rámci ktorého sme výzvu ešte nevyhlásili, je Opatrenie 3.4. Zverejnenie prvej výzvy je plánované tento rok takisto v priebehu septembra.

Aký je časový harmonogram vyhlasovania výziev v rámci Osi 3 v ďalších rokoch programového obdobia 2007 – 2013?

J. Beňadik: Časový harmonogram vyhlásenia výziev nie je ešte známy. Zariadime sa podľa toho, koľko projektov a na akú požadovanú sumu príde v rámci aktuálne vyhlásených výziev...

Celý rozhovor nájdete v magazíne €uroRegióny 4/2008.